Ob xyoos dhau los lawm uas tus kab mob COVID-19 tau ncua txog phav zaus uas cov me nyuam tsis tau tuaj mus ntsib kws kho mob kom noj qab nyob zoo,
nws yog qhov tseem ceeb uas yuav tau txhaj tshuaj tiv thaiv kab mob kom puv

 

 

 

Download tau no blog

 

Nco tau thaum tus kab mob COVID-19 tau quab yuam kom kaw cov tsev kawm ntawv, ua rau muaj khoom noj, tshuaj ntxuav tes thiab ntawv hoob nab tsis txaus siv, thiab tau txwv tsis pub sawv daws tuaj sib ntsib nyob ua ib pab rau ntawm peb cov hnub so? Tej kev nyuaj siab no yuav tsis hnov qab sai. Ntau tsev neeg kuj tseem tau ncua cov kev mus kuaj ib ce kom noj qab haus huv thiab me nyuam cov kev mus ntsib kws kho mob kom noj qab nyob zoo vim muaj neeg kis kab mob coob heev thoob plaws lub xeev Minnesota.

Tam sim no cov kws kho mob thoob plaws lub xeev tau xa ntawv ceeb toom rau cov tsev neeg uas muaj cov me nyuam mos, cov me nyuam tseem yau thiab cov me nyuam tsis hais hnub nyoog li cas kom nco ntsoov tias: Nws yog lub sij hawm rov qab tuaj ntsib lawv es tuaj kuaj ib ce li qub kom noj qab nyob zoo thiab txhaj tshuaj tiv thaiv kab mob.

Qhov tseem ceeb yog nug koj tus me nyuam tus kws kho mob seb cov tshuaj txhaj tiv thaiv kab mob twg uas tsis tau txhaj es tau dhau sij hawm lawm. Tshuaj txhaj yog txhaj los tiv thaiv cov me nyuam mos thiab cov me nyuam tseem yau los ntawm cov mob hnyav uas muaj kev tiv thaiv tau. Minnesota cov kws saib xyuas kev noj qab haus huv hais tias kev txhaj tshuaj rau cov me nyuam hnub nyoog ob xyoos hauv xyoo 2021 muaj tsawg dua yog muab piv rau xyoo 2019. Lawv hais tias qhov tseem ceeb ces yog kom tau txhaj tshuaj rau koj cov me nyuam kom puv kom lawv noj qab nyob zoo.

Kev paub tias cov tshuaj txhaj twg thiaj yog cov pom zoo kom txhaj yog ib qho paub tsis tau yooj yim. The Centers for Disease Control and Prevention (CDC) (Chaw Tswj thiab Tiv Thaiv Kab Mob) muab cov ntaub ntawv teem sij hawm txhaj tshuaj rau cov niam cov txiv kom yooj yim rau lawv. Koj puas xav tias koj tus me nyuam tau txhaj tshuaj yam dab tsi lawm? Hu rau koj tus me nyuam lub chaw kuaj mob los sis hu rau Minnesota Department of Health. Koj yuav tau txais cov ntawv txhaj tshuaj uas twb tau txhaj los txog tam sim no lawv uas tau muab sau cia, txawm tias koj tus me nyuam tau txhaj tshuaj los ntawm lwm cov kws kho mob.

Kev Nyab Xeeb

Tham nrog koj tus me nyuam tus kws kho mob seb cov tshuaj txhaj twg yog cov uas yuav tau txhaj kom puv. Kev sib tham tim ntsej tim muag yog ib txoj hauv kev zoo kom paub tias vim li cas qee cov tshuaj txhaj thiaj txog caij txhaj lawm, cov mob dab tsi uas cov tshuaj txhaj no tiv thaiv tau thiab lwm yam mob uas yuav muaj tau los ntawm qhov tshuaj (side effects).

Qee cov niam txiv muaj lus nug txog tias vim li cas thiaj li yuav tau txhaj tshuaj thiab qhov tshuaj txhaj puas muaj kev nyab xeeb rau lawv tus me nyuam. Cov tshuaj txhaj tiv thaiv cov mob xws li mob tuag npab tuag ceg (polio), mob rau daim siab hom A, hnoos hawb pob thiab ua qhua pias/ua qoob (measles). Ua ntej pom zoo siv, cov tshuaj txhaj no tau raug kuaj xyuas zoo heev kom ntseeg tau tias lawv muaj kev nyab xeeb rau koj tus me nyuam rau txhua ntu ntawm txoj kev loj hlob. Raws li CDC, cov tshuaj txhaj tiv thaiv kab mob tam sim no muaj kev nyab xeeb zoo tshaj plaws hauv keeb kwm ntawm teb chaws Meskas.

Qhov loj 10 (saib daim ntawv teev sij hawm txhaj tshuaj ua xim rau cov niam cov txiv ntawm no) Hauv qab no yog cov lus qhia ntawm cov tshuaj txhaj rau rau cov me nyuam mos feem ntau, txij thaum yug mus txog 23 lub hlis.

Feem ntau ntawm cov me nyuam yug los tshiab tau txhaj lawv thawj koob, qhov tshuaj txhaj tiv thaiv kab mob rau daim siab hom B los sis HepB, hauv lawv thawj 24 xuaj moos tom qab yug los. Qhov tshuaj txhaj no tiv thaiv tawm tsam tus mob rau daim siab hom B, uas yog tus kab mob sib kis tau rau daim siab uas ua tau rau mob hnyav heev. Raws li ib txwm, ib koob thib ob yuav tsum txhaj thaum muaj 1-2 lub hlis thiab ib koob thib peb yog thaum muaj rau mus rau 18 lub hlis.

Ib Mus Rau Ob Hlis
Qhov tshuaj txhaj DTaP
yuav muaj txhaj ua tsib koob, thiab tiv thaiv tawm tsam tus mob qa hawj foob/mob txhaws qa (diphtheria), mob kab xeb/mob voos (tetanus) thiab hnoos hawb pob. Tag nrho peb hom mob no tuaj yeem ua tau rau mob hnyav heev. Tus mob txhaws qa (diphtheria) yog pib mob caj pas, ua npaws kub ib ce thiab ua daus no thiab tom qab ntawd ua rau muaj ib txheej nplaum (thick coating) hauv lub qhov ntswg sab nraum qab los sis caj pas. Tus mob kab xeb/mob voos (tetanus) yog tshwm sim los ntawm cov kab mob npes taws lias (bacteria) uas ua rau muaj cov tshuaj lom (toxin) uas muaj nyob hauv cov av, plua tshauv thiab tsiaj cov quav chiv. Cov tshuaj lom (toxin) no tuaj yeem nkag tau mus rau hauv lub cev raws cov qhov to ntawm daim tawv nqaij. Cov tsos mob muaj xws li nqaij tawv, mob lub puab tsaig thiab nqos ub no nyuaj. Kev hnoos hawb pob yog ib hom mob ua pa uas tuaj yeem ua rau hnoos heev uas muaj xws li ua pa hawb, ua suab nrov “kev hnoos hawb pob”.
Thaum muaj ob hlis cov me nyuam mos kuj yuav tau txhaj lawv thawj koob ntawm hom tshuaj txhaj Hib, uas tiv thaiv tawm tsam Haemophilus influenzae hom b (Hib). Hib tuaj yeem ua rau muaj ntau yam mob, nrog rau mob meningitis thiab mob ntsws. Lwm cov tshuaj txhaj uas pib thaum muaj 1-2 hlis muaj xws li cov tshuaj txhaj tiv thaiv Polio (IPV), Pneumococcal disease (PCV) thiab Rotavirus (RV). Polio yog ib yam mob txaus ntshai heev, ua rau xiam oob qhab thiab ua rau tuag tau uas yog tim los ntawm tus kab mob polio virus. Nws tuaj yeem cuam tshuam rau tus txha caj qaum, ua rau tuag tes tuag taw los sis cov leeg tsis muaj zog. Tus mob Pneumococcal yog ib yam mob tshwm sim los ntawm cov kab mob npes taws lias (bacteria). Nws tuaj yeem kis mob mus rau ob thooj ntsws, pob ntseg, ntshav thiab rau cov hlwb thiab tus pob txha nraub qaum. Rotavirus tuaj yeem ua rau mob hnyav, ua rau raws plab thiab ntuav thiab ua npaws kub ib ce rau cov me nyuam yaus. Koob tshuaj thib ob ntawm HepB los kuj yuav tau txhaj.

Plaub Lub Hlis
Thaum muaj hnub nyoog li no, cov me nyuam mos feem ntau tau txais koob tshuaj tiv thaiv thib ob rau thaum muaj hnub nyug 1-2 hlis. Cov no muaj xws li:
DTaP, Hib, IPV, PCV, thiab RV.

Rau Lub Hlis
Qhov no yog lub hnub nyoog thaum cov me nyuam mos feem ntau tuaj yeem txhaj tau ib hom tshuaj txhaj tshiab: koob tshuaj tiv thaiv kab mob khaub thuas flu. Cov kws tshaj lij pom zoo kom txhaj tshuaj tiv thaiv kab mob khaub thuas txhua xyoo vim tus kab mob khaub thuas hloov pauv txhua xyoo thiab vim tias txoj kev tiv thaiv kuj tsuag zuj zus mus. Cov me nyuam mos liab thiab me nyuam yaus uas tau txais qhov tshuaj txhaj thawj zaug tau txais ob koob tshuaj yam tsawg kawg yog sib nrug plaub as thiv (week). Tus mob khaub thuas flu (influenza) kis tau thiab feem ntau cuam tshuam rau lub qhov ntswg, caj pas, qhov chaw ua pa sab saud thiab ob thooj ntsws. Cov me nyuam mos liab kuj tau txais koob tshuaj thib peb ntawm DTaP, Hib, IPV, PCV thiab RV. Koob thib peb ntawm HepB yog muab rau thaum muaj hnub nyoog 6-18 hlis.

12-23 Hlis
MMR vaccine (MMR)
yog ib co tshuaj tiv thaiv ua qhua pias/ua qoob (measles), mob qog/tuav qog (mumps) thiab ua pob tawm liab vog (rubella). Qee tus neeg nug txog kev nyab xeeb ntawm cov tshuaj tiv thaiv no vim yog muaj cov lus xaiv tsis tseeb thiab cov ntaub ntawv qhia tsis raug. MMR muaj kev nyab xeeb. Tsis yog li ib cov lus hais tawm, MMR TSIS ua rau muaj tus mob autism. Qhov tshuaj txhaj no tau muab los tshawb fawb zoo heev los ntawm cov kws txuj hauv teb chaws Meskas thiab lwm lub teb chaws hauv lub ntiaj teb. Cov kab mob qhua pias/ua qoob(measles), txawm li cas los xij, yog ib qho mob hnyav thiab kis tau tus kab mob ua pa uas ua rau pob liab liab thiab lwm yam tsos mob.  Tsis tshua pom muaj tshwm sim ua rau mob ntsws, hlwb puas tsuaj, lag ntseg thiab ua rau tuag. Mumps kuj tuaj yeem ua rau muaj kev phom sij. Nws ua rau ob sab plhu o thiab cov qog o, nrog rau kub taub hau, mob taub hau thiab nkees. Muaj tsawg zaus nws tuaj yeem ua rau mob nqaij hlav mus qhwv lub hlwb (meningitis) (o ntawm cov tsig nqaij ncig lub hlwb thiab tus txha caj qaum), mob cov hlwb ua paug (o ntawm lub hlwb) thiab lag ntseg. Thawj koob tshuaj tiv thaiv kab mob siab A (HepA) yog muab rau lub hnub nyoog no los tiv thaiv menyuam mos tawm tsam tus kab mob uas ua rau tus kab mob siab A, uas yog tus kab mob siab txaus ntshai heev. Qhov thib peb ntawm kev txhaj tshuaj tshiab yog tshuaj txhaj tiv thaiv tus mob ua qhua taum (chicken pox) (varicella). Tus mob ua qhua taum yog ib yam mob sib kis tau zoo  heev uas ua rau tawm pob khaus sawv hlwv thiab kub taub hau. Tsis tshua muaj cov mob uas tuaj yeem ua rau mob ntawm daim tawv nqaij, lub cev qhuav dej, mob ntsws, mob encephalitis thiab tab txawm yog kev tuag. Cov me nyuam mos liab kuj tseem tau txhaj koob tshuaj thib peb ntawm DTaP, IPV, PCV thiab RV, thiab koob thib plaub ntawm Hib.

Kab lus xov xwm no yog muab nthuav tawm los ntawm kev sib koom tes ntawm Minnesota cov phiaj xwm kev kho mob uas ua hauj lwm los txhawb txoj kev pib kom noj qab haus huv rau cov me nyuam hauv Minnesota. Ua tsaug rau Blue Plus, HealthPartners, Hennepin Health, Medica, South Country Health Alliance thiab UCare, rau lawv txoj kev cog lus muab kev koom tes rau qhov teeb meem no.